مقاله تاثیر غلظت pH و پروتئین بر خواص رئولوژیکی پاشیدگی های پروتئین آب پنیر (2013 Ifrj)

 

 

عنوان فارسی مقاله تاثیر غلظت pH و پروتئین بر خواص رئولوژیکی پاشیدگی های پروتئین آب پنیر
عنوان انگلیسی مقاله Influence of pH and protein concentration on rheological properties of whey protein dispersions
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

مواد خام

آماده سازی نمونه

اندازه گیری جریان و رفتار ویسکوالاستیک پراکندگی های WP

تجزیه و تحلیل آماری

نتایج و بحث

رفتار جریان پراکندگی های WP

خواص ویسکوالاستیک در طول ژل ناشی از حرارت پراکندگی های WP

نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

This experiment was carried out to study the flow properties of whey protein (WP) dispersions as influenced by pH and protein concentration. All WP dispersions showed shear thinning behaviour around the ambient temperature which was not affected by pH at low protein concentrations (10%). Consistency coefficient of the dispersions was significantly (P < 0.05) affected by pH while the flow behaviour index was influenced by both, the pH and protein concentration. The storage moduli of heat induced gels increased with increase in protein concentration. The heat induced gels formed at low pH (4) were less elastic than those formed at pH 5 and 6.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

این آزمایش به منظور بررسی خواص جریان پراکندگی پروتئین آب پنیر (WP) هنگامی که تحت تأثیر pH و غلظت پروتئین قرار می گیرد، انجام شد. همه پراکندگی های WP رفتار نازک شدن برش را در مجاورت دمای محیط نشان دادند که تحت تأثیر pH در غلظت های پروتئین کم (10%) نبود. ضریب همسانی پراکندگی ها به طور قابل توجهی (P < 0.05) تحت تأثیر pH بود، در حالی که شاخص رفتار جریان تحت تأثیر هر دو یعنی pH و غلظت پروتئین بود. ضریب ذخیره سازی ژل های ناشی از گرما با افزایش در غلظت پروتئین افزایش یافتند. چسبندگی های ناشی از حرارت شکل گرفته در pH کم نسبت به چسبندگی های شکل گرفته در pH 5 و 6 الاستیک کمتری داشتند.

سال انتشار 2013
ناشر Ifrj
مجله  مجله بین المللی تحقیقات غذایی – International Food Research Journal
کلمات کلیدی   پروتئین های آب پنیر (WP)، برش، ویسکوزیته، چسبندگی
 صفحات مقاله انگلیسی 5
صفحات ترجمه مقاله 12
مناسب برای رشته صنایع غذایی
مناسب برای گرایش زیست فناوری مواد غذایی، علوم مواد غذایی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته صنایع غذایی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید