مقاله سنتز Cu-SAPO-34/Cordierite در آزمایشگاه برای حذف کاتالیزوری NOx از وسایل نقلیه دیزلی توسط C3H8 (سال 2011 الزویر)

عنوان فارسی مقاله سنتز Cu-SAPO-34/Cordierite در آزمایشگاه برای حذف کاتالیزوری NOx از وسایل نقلیه دیزلی توسط C3H8
عنوان انگلیسی مقاله In situ Synthesis of Cu-SAPO-34/Cordierite for the Catalytic Removal of NOx from Diesel Vehicles by C3H8
فهرست مطالب چکیده

1 آزمایش

1.1 آماده سازی کاتالیزور

1.2 مشخصات کاتالیزور

1.3 ارزیابی کاتالیزور

2. نتایج و بررسی

2.1 بارگذاری Cu-SAPO-34

2.2 نتایج XRD و SEM

2.3 فعالیت NOx-SCR کاتالیزورهای مونولیتیک

2.4 اثر شرایط واکنش بر فعالیت NOx-SCR

3 نتایج

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

A Cu-SAPO-34/cordierite catalyst was prepared by in situ hydrothermal synthesis. The morphology and structure of the Cu-SAPO-34/cordierite samples were characterized by X-ray diffraction, scanning electron microscopy, and physical adsorption-desorption analyzer. The removal of NOx from simulated diesel vehicle exhaust gas was carried out using a fixed-bed reactor. The effects of C3H8, O2 concentrations, and water vapor on the activity of the catalyst were studied. The results indicate that the Cu-SAPO-34 coatings obtained by the in situ synthesis are firm and compact, and the loading amount was found to be more than 20% after one synthesis operation. The surface areas of the Cu-SAPO-34/cordierite catalysts increase greatly compared with that of cordierite. The active Cu component prepared through in situ synthesis can significantly improve the activity of selective catalytic reduction of NOx by C3H8. NOx reduction over the Cu-SAPO-34/cordierite catalyst is more than 60% between 500 and 650 °C. The NOx conversion decreases after the addition of 10% water vapor to the feed gas but the deactivation caused by water vapor is not permanent.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

یک کاتالیزور Cu-SAPO-34/cordierite توسط سنتز هیدروترمال در آزمایشگاه آماده شد. ریخت شناسی و ساختار نمونه های Cu-SAPO-34/cordierite توسط پراش اشعه X, میکروسکوپ اسکن الکترونی و تحلیلگر واجذبی-جذب مشخص شدند. حذف NOx از اگزوز وسیله نقلیه دیزلی شبیه سازی شده با استفاده از یک راکتور بستر-تثبیت شده انجام شد. آثار غلظت های C3H8, O2 و بخار آب بر فعالیت کاتالیزور مطالعه شدند. نتایج نشان می دهند که پوشش های Cu-SAPO-34 به دست آمده توسط سنتز درون آزمایشگاهی, محکم و فشرده هستند و میزان بارگذاری بیش از 20% بعد از یک عملیات سنتز مشخص شد. مناطق سطحی کاتالیزورهای Cu-SAPO-34/cordierite عمدتاً در مقایسه با کوردریت افزایش می یابد. مولفه cu فعال آماده شده از طریق سنتز داخل آزمایشگاهی به طور چشمگیری می تواند فعالیت کاهش کاتالیزوری انتخابی NOx را توسط C3H8 بهبود دهد. کاهش NOx روی کاتالیزور Cu-SAPO-34/cordierite بیش از 60% بین 500 و 650 درجه سانتیگراد است. تبدیل NOx بعد از افزودن 10% آب به گاز تغذیه کاهش می یابد, اما غیرفعالسازی ناشی از بخار آب پایدار نیست.

سال انتشار 2011
ناشر الزویر
مجله  مجله چینی کاتالیست – CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS
کلمات کلیدی  مس
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6
تعداد صفحات ترجمه مقاله 13
مناسب برای رشته شیمی
مناسب برای گرایش شیمی تجزیه و شیمی کاتالیست
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته شیمی

دیدگاهتان را بنویسید