مقاله انگلیسی عدم انطباق جنسیتی و محل کار مدرن (2017 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله عدم انطباق جنسیتی و محل کار مدرن: مرزهای جدید در فهم و بیان هویت جنسیتی در کار
عنوان انگلیسی مقاله  Gender non-conformity and the modern workplace: New frontiers in understanding and promoting gender identity expression at work
نمونه ترجمه کامپیوتری بهترین روش های سازمان دهی برای بیان جنسیت در محل کار
برای اینکه سازمانها فضاهای امن برای کارکنان را به طور صحیح بیان جنسیت خود را ایجاد کنند، حیاتی است که یک سیاست مجزایی ایجاد کنیم که به طور خاص تبعیض بر اساس هویت و بیان جنسیت را پوشش دهد. این مرحله، در حالی که ساده است، در ارتقاء مشارکت و مبارزه با تبعیض مهم است. علاوه بر این، ایجاد “بهترین مکان” در محل کار، که از همه گروه های واگیردار و نه فقط کسانی که به صراحت با عنوان VII پوشش داده می شود، بخشی از استراتژی تنوع و گنجاندن هوشمندانه است. به عنوان نیروی کار متنوع تر می شود و فرهنگ های محل کار شفاف تر می شود (به عنوان مثال، از طریق وب سایت هایی مانند Glassdoor)، سازمان ها به طور فزاینده ای برای مشاهده تنوع و انعطاف پذیری به عنوان یک عنصر کلیدی در استراتژی کسب و کار خود اهمیت دارند. در حالی که قانون فعلی EEOC تبعیض جنسیتی را پوشش می دهد، و کارمندان کارکنان فرانسوی را می توان تحت این بخش از عنوان IIV تحت پوشش قرار داد، اما مواردی را پوشش نمی دهد که مشخص نیست که انتظارات جنسیتی عامل آزار و اذیت است. به عنوان مثال، اگر فرد فرانسوی بیش از چیزی غیر از ظاهر فیزیکی مورد آزار و اذیت قرار بگیرد، اما آزار و اذیت هنوز از وضعیت فرانسوی خود حاصل می شود، آنها کمتر تحت قانون EEOC محافظت می شوند. بنابراین، از جمله پوشش ویژه برای هویت جنسیتی و بیان در سیاست سازمانی، ارائه حفاظت از آنچه که توسط بخش هفتم ارائه شده است، کارکنانی را که در معرض آزار و اذیت قرار دارند، به صورت قانونی مورد استفاده قرار می دهند.وقتی کارکنان می دانند که اگر کارفرمایان رفتارهای خصمانه یا تبعیض آمیز خود را نشان دهند، راهی برای بازگشت وجود دارد، نگرش نسبت به شرکت و کار اغلب افزایش می یابد. حفاظت از کارکنان از شرط مقبولیت می تواند آنها را به راحتی در هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه آیا به راستی نشان دادن جنسیت خود را. در واقع مطالعات قبلی نشان می دهد که سیاست های محافظتی و حمایت اجتماعی تمایل به کاهش ترس افراد از تبعیض در کار (به عنوان مثال از اخراج از کار یک نفر یا بدلیل عدم تعصب ناشی از ویژگی های جمعیت شناختی) و افزایش افشای آنها از یک آزار نامرئی هویت. با این حال، به نظر کارکنان، به دلیل بیان جنسیت، احتمالا به دلیل تبعیض جنسیتی، به دلیل تبعیض جنسیتی در معرض آزار جنسی قرار می گیرند، اگر آنها به طور جدی جنسیت را به گونه ای بیان کنند که مانع از انتظارات جنسیتی هنجارها شود، ممکن است انتخاب کنند که جنس مذکر را در محیط خصمانه یا مبهم بیان نکنند، با “بستن” هویت شخصی.

دوم، مهم است اطلاعات مربوط به هویت جنسیتی و بیان در آموزش تنوع را شامل شود. گرچه بسیاری از تمرینات تبعیض جنسیتی را پوشش می دهد، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد که اطلاعات جنسیتی را در خارج از موارد سنتی مرتبط با جنسیت (مرد و زن) دربرگیرد. به طور واضح انعطاف پذیری جنسیتی و محل کار مدرن را پوشش می دهد. 3 مسائل مربوط به بیان جنسیت، پیامی را برای کارکنانی که این اطلاعات مهم است، ارسال می کند، اما به منظور بالا بردن آگاهی از بیان جنسیت در ابعاد وسیع تر، ارائه می شود. عدم آگاهی از چالش های متعدد و میزان ننگی که بسیاری از کارکنان فرانسوی مواجه می شوند و عدم ارتباط با افرادی که جنسیت را در روش های غیرواقعی بیان می کنند، می تواند منجر به تصورات غلط و ترویج ادراک های نامناسب یا نادرست جامعه بین المللی و جنسی می شود. به عنوان مثال، اگر رستورانهای Bojangles برای کارمندان در مورد هویت جنسیتی آموزش ببینند، ممکن است آنها بتوانند به مددجویان درباره بیان جنسیت و حمایت از همدلی برای افراد غیر انسانی جنسیت آموزش دهند. بنابراین، سازمان هایی که نیروی کار خود را به طور فعال در این مسائل آموزش می دهند باید سطوح پایینتری از منافع صریح و شاید حتی ضمنی را نسبت به کسانی که جنس را در شیوه های غیر متعارف بیان می کنند، مشاهده کنند. و در نهایت، برای سازماندهی گروه منابع کارکن برای افراد غیر انسانی جنسی مفید است. این گروه ها می توانند آموزش های مداوم و مداخلات در آینده را تقویت کنند که در آن افزایش تعامل و آگاهی از تبعیض جنسیتی بیان می شود.

توجه؛ (این ترجمه توسط نرم افزار انجام شده و ویرایش نشده است و احتمال وجود اشتباه در آن وجود دارد. در صورت ثبت سفارش، ترجمه توسط مترجمین مجرب انجام خواهد شد. برای مشاهده نمونه ترجمه های تخصصی و اخیر مترجمین جهت اطمینان از کیفیت ترجمه، اینجا کلیک نمایید.)

نمونه مقاله انگلیسی

ORGANIZATIONAL BEST PRACTICES FOR GENDER EXPRESSION AT WORK

In order for organizations to create safe spaces for employees to express their gender authentically, it is vital to create a proximal policy that specifically covers discrimination based on gender identity and expression. This step, while simple, is important in promoting inclusivity and combating discrimination. Further, creating “best in class” inclusive workplaces, which are supportive of all stigmatized groups and not just those which are explicitly covered by Title VII, is part of an intelligent diversity and inclusion strategy. As the workforce becomes more diverse and as workplace cultures become more transparent (e.g., through websites like Glassdoor), it is increasingly important for organizations to view diversity and inclusion as a key element in their business strategy. While current EEOC law covers sex discrimination, and transgender employees can be covered under this section of Title IIV at times, it does not cover cases in which it is unclear that gender expectations are the source of harassment. For example, if a transgender person is harassed over something other than physical appearance, but the harassment still originates from their transgender status, they are less likely to be protected under EEOC law. Thus, including specific coverage for gender identity and expression in organizational policy, providing protection beyond that afforded by Title VII, would provide employees with legal recourse regardless of the basis of harassment.

When employees know that they have an avenue for recourse if their coworkers display hostile or discriminatory behaviors, attitudes toward the company and the job often increase. Protecting employees from stigma may also put them at ease when deciding whether to authentically display their gender. Indeed, prior studies show that protective policies and social support tend to reduce individuals’ fear of discrimination at work (e.g., of being fired from one’s job or being evaluated poorly due to bias stemming from demographic characteristics) and enhance their disclosure of an invisible stigmatized identity. However, given employees are much more likely face stigma due to gender expression if they actively express genderin a way that violates normative gender expectations, they may elect not to express gender authentically in hostile or ambiguous environments, choosing instead to live with the fear that comes with “closeting” a personal identity.

Second, it is critical to include information about gender identity and expression in diversity training. Although many trainings cover gender discrimination, it is less common that they contain information on gender outside ofthe traditional cases involving sex (male and female). Explicitly covering Gender non-conformity and the modern workplace 3 issues of gender expression sends a message to employees that such information is important, but it also serves to raise awareness about gender expression on a broader scale. Lack of awareness of the numerous challenges and level of stigma faced by many transgender employees and a lack of contact with individuals who express gender in non-normative ways can lead to misconceptions and a promulgation of inappropriate or inaccurate perceptions of the transgender and genderqueer community. For example, if Bojangles Restaurants had offered training for employees about gender identity, they may have been able to educate managers about gender expression and promote empathy for gender non-conforming individuals. Thus, organizations that actively educate their workforce on these issues should observe lower levels of explicit, and maybe even implicit, bias toward those who express gender in unconventional ways. And finally, it is helpful to organize employee resource groups for gender non-conforming individuals. These groups might inform future trainings and interventions that serve to increase inclusivity and awareness of gender expression discrimination.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر (ساینس دایرکت) (Elsevier – Science Direct)
مجله  دینامیک سازمان – Organizational Dynamics
نوع مقاله ISI
صفحات مقاله انگلیسی 8
مناسب برای رشته علوم اجتماعی و مدیریت
مناسب برای گرایش جامعه شناسی و مدیریت منابع انسانی
توضحیات این مقاله انگلیسی جدید بوده و تا کنون ترجمه نشده است. جهت ثبت سفارش ترجمه از لینکهای زیر استفاده نمایید.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
سفارش ترجمه فارسی ○ سفارش انجام ترجمه و تایپ این مقاله (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید