مقاله کشف رفتا دلبستگی مشتریان برای حفظ صنعت خرده فروشی در مالزی (2013 امرالد)

عنوان فارسی مقاله کشف رفتا دلبستگی مشتریان برای حفظ صنعت خرده فروشی در مالزی
عنوان انگلیسی مقاله Exploring customer attachment behaviour to sustain the retail industry in Malaysia
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. مروری بر ادبیات و توسعه فرضیات

3. روش تحقیق و تحلیل داده ها

4. نتایج

5. بحث و نتیجه گیری

6. کارها، محدودیت و جهات تحقیق آتی

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Purpose – The effectiveness of customer experience management to current market growth and perhaps business sustainability has drawn the attention of practitioners and academicians. This paper aims to address the gap by empirically investigating the effect of service encounter, trustworthy promotion and customer attachment behaviour with the moderating influence of customer emotional experience and commitment. Design/methodology/approach – The study has used a survey approach with a self-administered questionnaire distributed in a retail store intercept: a drop off and collect technique. A hypothesized model was developed, analyzed and tested rigorously using the structural equation modelling procedure. Findings – The findings reveal that customer emotional experience has positive significant effects on customer attachment behaviour, but not commitment. However, consumers in general will look for the trustworthiness of promotional activities when purchasing both local and international products. Originality/value – The novelty of this study is the contribution of original knowledge through the development of new findings from a new invention, using the practical tool of comprehensive customer emotion experience, with new dimensions, scale and model. These findings have important implications for future research directions and management of the local or international retail industry.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

هدف- اثربخشی مدیریت تجربه مشتریان برای رشد فعلی بازار و شاید پایداری کسب و کار مورد توجه دست اندرکاران و اعضای آکادمی قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی شکاف با پژوهش تجربی اثر مواجهه و رویارویی با خدمات، تبلیغات مطمئن ورفتار دلبستگی مشتریان با تاثیر تعدیل کننده تجربه عاطفی و تعهد مشتریان می باشد.

طرح/ روش/شیوه- این مطالعه از شیوه بررسی با پرسشنامه خود مدیریت شده استفاده کرده است که در تقاطع فروشگاه خرده فروشی توزیع گردید: تکنیک حذف و جمع آوری. مدل فرضی توسعه، تحلیل و با استفاده از روش مدلسازی معادله ساختاری تست گردید.

یافته ها- یافته های بدست آمده نشان می دهد که تجربه عاطفی مشتریان اثرات معنادارمثبتی بر رفتار دلبستگی مشتریان اعمال می نماید اما این مسئله در مورد تعهد صدق نمی کند. اما مصرف کنندگان به طور کلی در هنگام خرید محصولات محلی و بین المللی، درجستجوی قابلیت اعتماد بودن فعالیتهای تبلیغاتی می باشند.

اصالت/ ارزش- تازگی و جدید بودن این مطالعه، سهم و کمک دانش اصلی از طریق توسعه یافته های جدید از اختراع جدید با استفاده از ابزار عملی تجربه عاطفی مشتریان، با ابعاد، مقیاس و مدل جدیدمی باشد. یافته های بدست آمده برای جهات تحقیق آتی ومدیریت صنعت خرده فروشی محلی یا بین المللی بسیار معنادار می باشند.

سال انتشار 2013
ناشر امرالد
مجله  مجله جهانی کارآفرینی، مدیریت و توسعه پایدار
کلمات کلیدی  بازاریابی، کسب و کار
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7
تعداد صفحات ترجمه مقاله 10
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت بازرگانی، بازاریابی و مدیریت کسب و کار
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید