مقاله اثر پارامترهای جوشکاری بر ریزساختارها و خواص مکانیکی پرتو لیزر صفحه جوش داده شده (2018 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله اثر پارامترهای جوشکاری بر ریزساختارها و خواص مکانیکی پرتو لیزر صفحه جوش داده شده اتصال آلیاژ آلومینیوم 6T – 14A2
عنوان انگلیسی مقاله Effects of welding parameters on microstructures and mechanical properties of disk laser beam welded 2A14-T6 aluminum alloy joint
فهرست مطالب چکیده

1-مقدمه

2 – روش تجربی

1.2 – تنظیم تجهیزات

2.2 – مواد و پارامترهای جوشکاری

3- نتایج و بحث ها

1.3 – شکل گیری جوش

2.3 – ویژگیهای ریزساختاری

3.3 – توزیع سختی

4.3 – خواص کششی

4 – نتایج

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Disk laser beam welding technique is used to fabricate 2-mm 2A14-T6 aluminum alloy plates under different welding parameters. Effects of welding parameters on microstructures and mechanical properties of the weld are investigated. Grain size and porosity ratio in the disk laser welds firstly decrease, then increase with the increase of the heat input. Hardness at the fusion line and in fusion zone, tensile strength and elongation firstly increases, then decreases with the increasing heat input. When laser power is 2500 W, welding velocity is 2.0 m/min and heat input is 75 kJ/m, the finest microstructures, the minimum porosity ratio, the highest hardness and the maximum tensile strength are obtained. The fracture type in all samples is defined as a ductile fracture, and the maximum tensile strength reaches up to 261.7 MPa, about 61.2% of that of the base metal.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

تکنیک جوشکاری پرتو لیزر صفحه، برای ساخت ورق های آلیاژ آلومینیوم 6T – 14A2 به ضخامت mm2 تحت پارامترهای جوشکاری مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. اثرات پارامترهای جوشکاری بر روی ریزساختارها و ویژگیهای مکانیکی جوش مورد بررسی قرار می گیرند. ابتدا، اندازه دانه و میزان تخلخل در جوش لیزر صفحه کاهش می یابد، و سپس با افزایش حرارت ورودی، افزایش پیدا می کند. ابتدا سخت شدن در خط همجوشی (فیوژن) و در منطقه همجوشی ، استحکام کششی و کشیدگی طول، افزایش پیدا می کند، و سپس با افزایش گرمای ورودی کاهش می یابد. هنگامی که قدرت لیزر W 2500 است، سرعت جوش m/min2 و حرارت ورودی kJ/m 75 است، ریزترین ریزساختارها، حداقل میزان تخلخل، بالاترین سختی و حداکثر استحکام کششی بدست می آید. نوع شکست در همه نمونه ها به عنوان شکست داکتیلی تعریف می شود، و حداکثر استحکام کششی به MPa7/261 می رسد، که حدود 2/61 % شکست داکتیلی فلز پایه است.

سال انتشار 2018
ناشر الزویر
مجله  مجله فرآیندهای تولید – Journal of Manufacturing Processes
کلمات کلیدی   جوشکاری پرتو لیزری صفحه، پارامترهای جوشکاری، 6T – 14A2، ریزساختار، خواص مکانیکی
 صفحات مقاله انگلیسی 7
صفحات ترجمه مقاله 14
مناسب برای رشته مهندسی مواد و جوشکاری
مناسب برای گرایش  صنایع فلزی، متالوژی صنعتی، مهندسی مواد و متالوژی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی مواد  (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید