مقاله تاثیر عصاره برگ انجیر بر پارامترهای اسپرم و بیضه موش بیهوش شده با فرمالدئید(2016 هینداوی)

 

 

عنوان فارسی مقاله تاثیر عصاره برگ انجیر (Ficus carica) بر پارامترهای اسپرم و بیضه موش بیهوش شده با فرمالدئید
عنوان انگلیسی مقاله Effects of Common Fig (Ficus carica) Leaf Extracts on Sperm Parameters and Testis of Mice Intoxicated with Formaldehyde
فهرست مطالب چکیده

1.مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1. آماده سازی عصاره های هیدروالکلی برگ انجیر

2.2. حیوانات و تیمار

2.3. مطالعات اسپرماتولوژیکی

2.3.1. آماده سازی اسپرم اپیدیدیمال و ارزیابی کیفیت اسپرم

2.3.2. بررسی تحرک اسپرم

2.3.3. ارزیابی زنده مانی اسپرم

2.3.4. بررسی تعداد اسپرم

2.4. محاسبه شاخص گنادوسوماتیک ( GSI)

2.5. مطالعات هیستوپاتولوژیکی

2.6. تجزیه و تحلیل آماری

3. نتایج و بحث

3.1. وزن بیضه، وزن بدن و GSI

3.2. مطالعات اسپرماتولوژیکی

3.2.1. زنده مانی اسپرم

3.2.2. تعداد اسپرم

3.2.3. تحرک اسپرم

4. نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی Formaldehyde (FA) is the leading cause of cellular injury and oxidative damage in testis that is one of the main infertility causes. There has been an increasing evidence of herbal remedies use in male infertility treatment. This assay examines the role of Ficus carica (Fc) leaf extracts in sperm parameters and testis of mice intoxicated with FA. Twenty-five adult male mice were randomly divided into control; sham; FA-treated (10 mg/kg twice per day); Fc-treated (200 mg/kg); and FA + Fc-treated groups. Cauda epididymal spermatozoa were analyzed for viability, count, and motility. Testes were weighed and gonadosomatic index (GSI) was calculated. Also, histoarchitecture of seminiferous tubules was assessed in the Haematoxylin and Eosin stained paraffin sections. The findings showed that FA significantly decreased GSI and increased percentage of immotile sperm compared with control group. Disorganized and vacuolated seminiferous epithelium, spermatogenic arrest, and lumen filled with immature germ cells were also observed in the testes. However, Fc leaf extracts improved sperm count, nonprogressive motility of spermatozoa, and GSI in FAtreated testes. Moreover, seminiferous tubule with spermatogenic arrest was rarely seen, indicating that Fc has the positive effects on testis and epididymal sperm parameters exposed with FA.
نمونه ترجمه فارسی چکیده

فرمالدئید (FA) علت اصلی آسیب سلولی و آسیب اکسیداتیو در بیضه است که یکی از علل اصلی ناباروری است. شواهد استفاده ی درمانی از داروهای گیاهی در درمان ناباروری مردان در حال افزایش است. این آزمایش نقش عصاره های برگ Ficus carica (Fe) را در پارامترهای اسپرم و بیضه موش بیهوش شده با فرمالدهید بررسی می کند. بیست و پنج موش نر بالغ به طور تصادفی به گروه های شاهد، sham، گروه تیمار شده با فرمالدئید (10 میلی گرم/کیلوگرم دو بار در روز). تیمار شده با انجیر (200 میلی گرم/کیلوگرم) و گروه تیمار شده با فرمالدهید و انجیر تقسیم شدند. اسپرماتوزوآی دمی اپیدیدیم از نظر زنده مانی، تعداد و تحرک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بیضه ها وزن شدند و شاخص گنادوسوماتیک ( GSI) محاسبه شد. همچنین، بافت شناسی ساختار لوله های منی ساز در برش های پارافین رنگ آمیزی شده با هماتوکسیلین و ائوزین انجام شد. یافته ها نشان داد که فرمالدئید باعث کاهش معنی دار GSI و افزایش درصد اسپرم غیرمتحرک در مقایسه با گروه شاهد شد. اپیتلیوم منی ساز در هم ریخته و واکوئلیزه شده، توقف اسپرماتوژنز و لومن پر شده با سلول های ژرمینال نابالغ نیز در بیضه مشاهده شد. با این حال، عصاره های برگ انجیر باعث بهبود تعداد اسپرم، تحرک غیر تصاعدی اسپرم و GSI در بیضه تیمار شده با فرمالدئید شدند. علاوه بر این، لوله های منی ساز که در آن اسپرماتوژنز متوقف شده بود، به ندرت مشاهده می-شدند که نشان می دهد که انجیر اثرات مثبتی بر پارامترهای بیضه و اسپرم اپیدیدیوم در معرض فرمالدئید دارد.

توجه؛ (همانطور که در نمونه ترجمه مشاهده مینمایید، این ترجمه توسط مترجم مجرب با رشته مرتبط به صورت کاملا تخصصی انجام شده و ادامه مقاله نیز به همین صورت با کیفیت عالی در فرمت ورد و pdf آماده خریداری و دانلود میباشد.)

سال انتشار 2016
ناشر هینداوی
مجله   پزشکی تکمیلی و جایگزین مبتنی بر شواهد – Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine
 صفحات مقاله انگلیسی 9
صفحات ترجمه مقاله 14
مناسب برای رشته  کشاورزی و پزشکی
مناسب برای گرایش گیاهان دارویی و طب سنتی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید