مقاله اثر افزودنی های پلیمری و دمای فرآیند بر روی خواص فیزیکی کامپوزیت های مبتنی بر قیر (2009 وایلی)

عنوان فارسی مقاله اثر افزودنی های پلیمری و دمای فرآیند بر روی خواص فیزیکی کامپوزیت های مبتنی بر قیر
عنوان انگلیسی مقاله Effect of Polymer Additives and Process Temperature on the Physical Properties of Bitumen-Based Composites
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

مواد

تهیه قیر های اصلاح شده با پلیمر

تست های کششی

اندازه گیری های MFI

هدایت گرمایی

تحلیل میکروسکوپ الکترونی رویشی

نتایج و بحث

تحلیل مورفولوژیکی

خواص مکانیکی

خصوصیات جریان

رسانش گرمایی

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی ABSTRACT

Polymer modified bitumen (PMB) is a binder obtained by the incorporation of polymer into the bitumen by mechanical mixing or chemical reaction. This study deals with the modification of bitumen with three types of polymers (LDPE, EVA, and SBS) in the presence of filler (CaCO3). The morphological, mechanical, rheological properties, and thermal conductivity of the PMBs have been analyzed by scanning electron microscopy, tensile testing, melt flow index (MFI) measurements and hot wire method, respectively. The results indicate that the abovementioned properties of PMBs are influenced by polymer and bitumen nature and its composition. The mechanical properties of composites prepared at different temperatures exhibit small differences. In general, the inclusion of polymer increases tensile strength and Young’s modulus and reduces percentage strain and MFI values, also, polymer inclusion reduces the thermal conductivity values of the composites.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

قیر اصلاح شده پلیمری(PMB) یک چسبی است که با قرار دادن پلیمر در قیر با ترکیب مکانیکی یا واکنش شیمیایی بدست می آید. این مطالعه به بررسی اصلاح قیر با سه نوع پلیمر(LDPE, EVA, و SBS) در حضور پر کننده(CaCO3) می پردازد. خواص مورفولوژیکی، مکانیکی، رئولوژیکی و رسانایی گرمایی PMBs توسط میکروسگوپ الکترونی رویشی، تست کشش، شاخص جریان مذاب و روش سیم داغ تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که خواص فوق الذکر PMB تحت تاثیر ماهیت پلیمر وقیر و ترکیب آن قرار دارد. خواص مکانیکی کامپوزیت های تهیه شده در دما های مختلف، تفاوت های اندکی را نشان می دهند. به طور کلی، استفاده از پلیمر موجب افزایش مقاومت کششی و مدول یانگ شده و درصد کرنش و مقادیر MFI را کاهش می دهد هم چنین، استفاده از پلیمر موجب کاهش مقادیر هدایت گرمایی کامپوزیت ها می شود.

سال انتشار 2009
ناشر وایلی
مجله  مجله علوم کاربردی پلیمر – Journal of Applied Polymer Science
کلمات کلیدی   قیر کامپوزیت ها، ترکیب، تقویت، هدایت گرمایی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 14
مناسب برای رشته مهندسی پلیمر و شیمی
مناسب برای گرایش شیمی آلی، شیمی پلیمر، مهندسی مواد مرکب و پلیمریزاسیون
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی پلیمر

دیدگاهتان را بنویسید