مقاله بیان افتراقی همودامین انسانی TGIFLX در لاین های سلولی تومور مغزی (2013 Tums)

 

 

عنوان فارسی مقاله بیان افتراقی همودامین انسانی TGIFLX در لاین های سلولی تومور مغزی
عنوان انگلیسی مقاله Differential Expression of Human Homeodomain TGIFLX in Brain Tumor Cell Lines
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

کشت سلولی

استخراج RNA کل و سنتز cDNA

تجزیه و تحلیل سطح TGIFLX mRNA توسط real-time RT PCR

ساختار ناقل pTGIFLX-EGFP-Nl و استقرار لاین سلولی SW48 بیان کننده ی TGIFLX

وسترن بلات

تجزیه و تحلیل آماری

نتایج

بیان TGIFLX در لاین های سلولی تومور مغزی

توزیع درون سلولی پروتئین های فیوژن GFP-TGIFLX

بحث

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Glioblastoma is the most common and the most lethal primary brain cancer. This malignancy is highly locally invasive, rarely metastatic and resistant to current therapies. Little is known about the distinct molecular biology of glioblastoma multiforme (GBM) in terms of initiation and progression. So far, several molecular mechanisms have been suggested to implicate in GBM development. Homeodomain (HD) transcription factors play central roles in the expression of genomic information in all known eukaryotes. The TGIFX homeobox gene was originally discovered in human adult testes. Our previous study showed implications of TGIFLX in prostate cancer and azoospermia, although the molecular mechanism by which TGIFLX acts is unknown. Moreover, studies reported that HD proteins are involved in normal and abnormal brain developments. We examined the expression pattern of TGIFLX in different human brain tumor cell lines including U87MG, A172, Daoy and 1321N1. Interestingly, real time RT-PCR and western blot analysis revealed a high level of TGIFLX expression in A172 cells but not in the other cell lines. We subsequently cloned the entire coding sequence of TGIFLX gene into the pEGFP-N1 vector, eukaryotic expression vector encoding eGFP, and transfected into the U-87 MG cell line. The TGIFLX-GFP expression was confirmed by real time RT-PCR and UV-microscopic analysis. Upon transfection into U87 cells, fusion protein TGIFLXGFP was found to locate mainly in the nucleus. This is the first report to determine the nuclear localization of TGIFLX and evaluation of its expression level between different brain tumor cell lines. Our data also suggest that TGIFLX gene dysregulation could be involved in the pathogenesis of some human brain tumors.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

گلیوبلاستوما رایج ترین و کشنده ترین سرطان مغز اولیه است. تهاجم این بیماری بسیار به صورت موضعی بوده، به ندرت متاستاز و در برابر درمان های فعلی مقاوم است. اطلاعات کمی در مورد زیست شناسی مولکولی گلیوبلاستومای چندشکلی (GBM) از نظر شروع و پیشرفت آن وجود دارد. تا کنون، چندین مکانیسم مولکولی پیشنهاد شده است که بر گسترش GBM دلالت دارد. عوامل رونویسی همودامین (HD ) نقش اساسی در بیان اطلاعات ژنومی در همه یوکاریوت ها دارد. ژن الگوساز TGIFX در ابتدا در بیضه انسان بالغ کشف شد. مطالعات قبلی ما نقش TGIFLX را در سرطان پروستات و آزواسپرمی نشان دادند، اگر چه مکانیسم مولکولی عمل TGIFLX ناشناخته است. علاوه بر این، بررسی ها نشان دادند که پروتئین HD در گسترش طبیعی و غیر طبیعی مغز درگیر است. الگوی بیان TGIFLX در لاین های سلولی مختلف تومور مغزی انسان از جمله U87MG، Al 72، Daoy و 1321Nl مورد بررسی قرار گرفت. جالب توجه است که real time RT-PCR و وسترن بلات سطح بالایی از بیان TGIFLX را در سلول های Al 72 نشان دادند، در صورتی که در سایر لاین های سلولی مشاهده نشد. پس از آن کل توالی کدکننده ی ژن TGIFLX به ناقل pEGFP-N l ، که ناقل بیان یوکاریوتی کدکننده ی eGFP است، کلون شده و به لاین سلولی U-87 MG ترنسفکت شد. بیان TGIFLX-GFP توسط real time RT-PCR و تجزیه و تحلیل میکروسکوپ UV تایید شد. پروتئین فیوژن TGIFLXGFP، پس از انتقال به سلول های U87، طور عمده در هسته یافت شد. این اولین گزارش برای تعیین استقرار TGIFLX در هسته و ارزیابی سطح بیان آن بین لاین های سلولی مختلف تومور مغزی است. اطلاعات ما همچنین پیشنهاد داد که اختلال در نظم ژن TGIFLX می تواند در پاتوژنز برخی از تومورهای مغزی انسان مشارکت داشته باشد.

سال انتشار 2013
ناشر Tums
کلمات کلیدی  گلیوبلاستوما، ژن الگوساز، استقرار هسته ای، TGIFLX
 صفحات مقاله انگلیسی 8
صفحات ترجمه مقاله 11
مناسب برای رشته پزشکی و زیست شناسی
مناسب برای گرایش ژنتیک، ایمنی شناسی پزشکی، آسیب شناسی پزشکی، ژنتیک پزشکی، علوم سلولی و مولکولی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید