مقاله طراحی یک الگوی پیش بینی سر و صدای ترافیک برای بزرگراه ها (2014 Ijer)

 

 

عنوان فارسی مقاله طراحی یک الگوی پیش بینی سر و صدای ترافیک برای بزرگراه ها در کلان شهرهای ایران (مورد مطالعه: شهر اهواز)
عنوان انگلیسی مقاله Designing a Traffic Noise Prediction Model for Highways in Iranian Megacities (Case study: Ahvaz City)
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتایج تحلیل رگرسیون خطی

نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی ABSTRACT

One of the important factors in urban construction designs is noise prevention. According to results of this study (2011-2012), a suggested model is presented for traffic noise compatible to conditions in Ahvaz. Data was colleted to design a model from totally 112 measuring stations, 4 weekdays and 2 intervals as rush hours, yielding to a total number of 1344 traffic noise measurements (Leq) and the effective factors from traffic load, speed of vehicles, environmental and dimensional factors of roads. In the next step, based on desired overall structure, using analytical and experimental modeling strategies, several Regression multivariables were tested on data in order to design a model. The model designed for Ahvaz consists of 9 inputs with high clarification coefficient (R2 =0.92) and correlation coefficient (R= 0.95). Due to precision and minuteness of designing as well as the number of inputs, the model can be a suitable one to define half – hour equal level for traffic noise and estimation of noise pollution in Ahvaz.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

یکی از فاکتورهای مهم در طراحی های ساختمانی شهری پیشگیری از سر و صدا است. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه (2012-2011)، یک الگوی پیشنهادی برای سر و صدای ترافیک سازگار با شرایط موجود در اهواز ارائه شده است. داده ها برای طراحی الگو از مجموع 112 ایستگاه اندازه گیری، به مدت 4 هفته و با 2 فاصله زمانی به عنوان ساعات شلوغی جمع آوری شد، که به طور کلی 1344 اندازه ی سر و صدای ترافیک (L_eq) و فاکتورهای کارآیی از بار ترافیکی، سرعت وسایل نقلیه، فاکتورهای محیطی و بُعدی جاده ها بدست آمد. در قدم بعدی، بر اساس ساختار کلی مطلوب، با استفاده از استراتژی های الگوسازی تحلیلی و تجربی، چندین رگرسیون چند متغیری بر روی داده ها برای طراحی یک الگو آزمایش شد. الگو برای اهواز متشکل از 9 ورودی با ضریب وضوح بالا (R^2=0.92) و ضریب همبستگی (R=0.95) طراحی شد. به دلیل دقیق و موشکافانه بودن طراحی و همچنین تعداد ورودی ها، الگو می تواند برای تعریف سطح برابر نیم ساعته برای سر و صدای ترافیک و تخمین آلودگی صوتی در اهواز مناسب باشد.

سال انتشار 2014
ناشر Ijer
مجله  مجله بین المللی تحقیقات محیط زیست – International Journal of Environmental Research
کلمات کلیدی  آلودگی صوتی، -STAMINA FHWA، اعتبار، توسعه الگو، مناطق شهری، جنوب غرب ایران
 صفحات مقاله انگلیسی 8
صفحات ترجمه مقاله 16
مناسب برای رشته شهرسازی و محیط زیست
مناسب برای گرایش آلودگی محیط زیست، طراحی شهری و مهندسی بهداشت محیط
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته شهرسازی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید