مقاله ارزیابی عوامل انسانی مهم و موثر بر قصد تسهیم دانش در شرکت های تایوانی (2012 وایلی)

عنوان فارسی مقاله ارزیابی عوامل انسانی مهم و موثر بر قصد تسهیم دانش در شرکت های تایوانی
عنوان انگلیسی مقاله Critical Human Factor Evaluation of Knowledge Sharing Intention in Taiwanese Enterprises
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

1-1 فرصت ساختاری برای تسهیم دانش

1-2 قابلیت شناختی برای تسهیم دانش

فرستنده های دانش:

2-روش تحقیق: نظر سنجی توسط پرسش نامه

2-1 عملیاتی سازی متغیر ها

2-2 آزمون موردی

2.3 ساده سازی مدل

2.4 روایی و پایایی

2.5 روایی همگرایی

3-تحلیل نتایج پرسش نامه

3-1 ویژگی های جمعیت شناختی نمونه ها

3-2 تحلیل پایایی

3.3 تحلیل همبستگی

3-4 تحلیل رگرسیون

3.5 ازمون فرضیات

4-نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Knowledge management (KM) is important in the Taiwan business world. Only 0.1% of SMEs, however, have been guided by the Small and Medium Enterprise Administration (SMEA) to introduce knowledge management from 1993 through 2008. The population of KM-implementing SMEs is low. The climate of knowledge sharing has been recognized as the critical factor to successful KM. According to the research results obtained in this study, relation-based motivation is positively related to one’s intention to share knowledge. Individual workers can have increased relation-based motivation to become leaders of SMEs building the culture of interpersonal trust and offering group-based reward mechanisms in an organization. This research can help business managers to identify the motivational elements that can encourage investment and propose pragmatic suggestions for introducing initiatives to reinvigorate the number of SMEs implementing KM in Taiwan.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

مدیریت دانش، در دنیای کسب و کار تایوان مهم است. با این حال تنها 0.1 درصد SME ها، تحت راهنمایی مدیریت شرکتی متوسط و کوچک برای معرفی مدیریت دانش از 1993 تا 2008 بوده است. جمعیت SME های اجرا کننده مدیریت دانش اندک است. فضای تسهیم دانش به عنوان عامل مهم در مدیریت موثر دانش شناخته شده است. بر اساس نتایج تحقیقات این مطالعه، انگیزه مبتنی بر رابطه ارتباط مثبتی با قصد تسهیم دانش فرد دارد.کارکنان فردی می توانند انگیزه مبتنی بر رابطه را افزایش دهند تا به رهبران SME هایی تبدیل شوند که فرهنگ اعتماد بین فردی را توسعه داده و مکانیسم های پاداش گروهی را در یک سازمان ارایه کنند. این تحقیق می تواند به مدیران کسب و کار در شناسایی عناصر انگیزشی در تشویق سرمایه گذاری و ارایه پیشرفت های برنامه و عمل گرایانه برای معرفی رویکرد های احیا کننده تعدادی از SME ها که مدیریت دانش را در تایوان اجرا می کنند کمک شایانی کند

سال انتشار 2012
ناشر وایلی
مجله  عوامل انسانی و ارگونومی در صنایع تولید و خدمات
کلمات کلیدی  مدیریت دانش، تسهیم دانش، شرکت های تایوانی، شرکت های کوچک و متوسط
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12
تعداد صفحات ترجمه مقاله 19
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش و مدیریت کسب و کار
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید