مقاله مقایسه خصوصیات فیزیکی شیمیایی شیر شتر با شیر گاو و شیر بوفالو (2014 Indianjournals)

عنوان فارسی مقاله مقایسه خصوصیات فیزیکی شیمیایی شیر شتر با شیر گاو و شیر بوفالو
عنوان انگلیسی مقاله COMPARISON OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF CAMEL MILK WITH COW MILK AND BUFFALO MILK
فهرست مطالب چکیده

مواد و روشها

خصوصیات فیزیکی شیمیایی شیر

نتیجه و بحث

قدرت اسیدی (اسیدیته)

وزن مخصوص

ویسکوزیته

کشش سطحی

ضریب شکست

نقطه انجماد

هدایت الکتریکی

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی ABSTRACT

The comparison was made between various physico-chemical properties of camel milk with cow and buffalo milk. The mean acidity in camel milk was 0.144% lactic acid. Similarly, in cow milk and buffalo milk, it was 0.136% and 0.133% lactic acid, respectively. The mean specific gravity of camel milk was 1.029. Similarly, in cow and buffalo milk, the mean specific gravity was 1.029 and 1.033, respectively. The specific gravity of camel milk was significantly lower than that of the buffalo milk. The viscosity of camel milk was significantly higher than that of the cow milk but lower than buffalo milk. The mean surface tension of camel milk was 58.39 dyne/cm. Similarly, in cow and buffalo milk, the mean specific gravity was 51.77 dyne/cm and 50.78, dyne/cm, respectively. The mean refractive index of camel, cow and buffalo milk was value 1.3423, 1.3459 and 1.3464, respectively. The freezing point of camel milk was -0.518°C which was higher than the cow and buffalo milk. The electrical conductivity of camel milk was significantly higher than the cow as well as buffalo milk.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

در اینجا خصوصیات فیزیکی شیمیایی شیر شتر با شیر گاو و بوفالو مقایسه شده است. قدرت اسیدی (اسیدیته) متوسط شیر شتر 0.144 درصد اسید لاکتیک بود. به همین نحو، در شیر گاو و بوفالو، به ترتیب 0.136 و 0.133 درصد اسید لاکتیک بود. گرانی ویژه یا وزن مخصوص متوسط شیر شتر 1.029، شیر گاو 1.029 و شیر بوفالو 1.033 بود. وزن مخصوص یا گرانی ویژه شیر شتر به طور قابل توجهی پائین تر از شیر بوفالو بود. ویسکوزیته شیر شتر به طور قابل توجهی بالاتر از شیر گاو و پائین تر از شیر بوفالو بود. کشش سطحی متوسط متوسط شیر شتار 58.39 dyne/cm بود. به همین نحو، در شیر گاو و بوفالو، وزن مخصوص متوسط به ترتیب 51.77 dyne/cm و 50.78, dyne/cm بود. ضریب شکست متوسط شیر شتر، گاو و بوفالو به ترتیب 1.3423، 1.3459 و 1.3464 بود. نقطه انجماد شیر شتر، -0.518°C بود که بالاتر از شیر گاو و بوفالو بود. هدایت الکتریکی شیر شتر، به طور قابل توجهی بالاتر از شیر گاو و بوفالو بود.

سال انتشار 2014
ناشر Indianjournals
مجله  مجله پژوهش و پرورش شتر – Journal of Camel Practice and Research
کلمات کلیدی  قدرت اسیدی، شیر شتر، هدایت الکتریکی، نقطه انجماد، وزن مخصوص، ویسکوزیته
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7
تعداد صفحات ترجمه مقاله 12
مناسب برای رشته کشاورزی و پزشکی
مناسب برای گرایش علوم تغذیه
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید