مقاله رویکرد چند رشته ای برای ثبت تصاویر پزشکی با استفاده از اطلاعات مشترک در محیط چند هسته ای و کاربردهای آن در تصویربرداری پزشکی (2015)

عنوان فارسی مقاله رویکرد چند رشته ای برای ثبت تصاویر پزشکی با استفاده از اطلاعات مشترک در محیط چند هسته ای و کاربردهای آن...