مقاله سطوح انرژی پتانسیل تصحیح شده به روش متقابل از نظر خطای برهم نهی مجموعه پایه (1999 AIP)

عنوان فارسی مقاله سطوح انرژی پتانسیل تصحیح شده به روش متقابل از نظر خطای برهم نهی مجموعه پایه. کاربرد برای کمپلکسهای هیدروژن پروکسید … X (X= F⁻, Cl⁻, Br⁻, Li⁺ , Na⁺ )
عنوان انگلیسی مقاله Basis set superposition error-counterpoise corrected potential energy surfaces. Application to hydrogen peroxide …X(X=F-,Cl-, Br-,Li+,Na+…) complexes
فهرست مطالب چکیده

1.مقدمه

2.PES تصحیح شده برای BSSE به روش متقابل

3.روشهای محاسباتی

4.نتایج و بحث

الف-پارامترهای ساختاری.

ب- انرژی برهمکنش و BSSE

ج- بررسی فرکانسهای ارتعاشی

5.نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Mo/ller–Plesset ~MP2! and Becke-3-Lee-Yang-Parr ~B3LYP! calculations have been used to compare the geometrical parameters, hydrogen-bonding properties, vibrational frequencies and relative energies for several X2 and X1 hydrogen peroxide complexes. The geometries and interaction energies were corrected for the basis set superposition error ~BSSE! in all the complexes ~1–5!, using the full counterpoise method, yielding small BSSE values for the 6-311 1G(3d f ,2p) basis set used. The interaction energies calculated ranged from medium to strong hydrogen-bonding systems ~1–3! and strong electrostatic interactions ~4 and 5!. The molecular interactions have been characterized using the atoms in molecules theory ~AIM!, and by the analysis of the vibrational frequencies. The minima on the BSSE-counterpoise corrected potential-energy surface ~PES! have been determined as described by S. Simo´n, M. Duran, and J. J. Dannenberg, and the results were compared with the uncorrected PES
ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

محاسبات مولر – پلست (MP2) و بکه-3-لی-یانگ-پار (B3LYP) ، به منظور مقایسه پارامترهای ساختاری ، ویژگیهای پیوند هیدروژنی، فرکانسهای ارتعاشی و انرژیهای نسبی چند کمپلکس پروکسید هیدروژن با X⁻ و X⁺ استفاده میشوند. ساختارها و انرژیهای برهمکنش تصحیح شده به جهت خطای برهم نهی مجموعه پایه (BSSE) در همه کمپلکسهای شماره 1 تا 5 با استفاده از روش تصحیح تمام متقابل، مقادیر BSSE کوچکی را با مجموعه پایه 6-311+G(3df,2p) نتیجه میدهند. انرژیهای برهمکنش که در رنج متوسط تا قوی قرار میگیرند برای سیستمهای پیوند هیدروژنی (سیستمهای 1تا 3یا سیستمهای آنیونی) و برهمکنشهای الکتروستاتیک قوی (برای سیستمهای 4 و 5 یا سیستمهای کاتیونی) بدست می آیند. برهمکنشهای مولکولی با استفاده از نظریه اتمها در مولکولها (AIM)، و آنالیز فرکانسهای ارتعاشی، شناسایی میشوند. نقاط مینیمم روی سطح انرژی پتانسیل (PES)، که از نظر خطای برهم نهی مجموعه پایه به روش متقابل تصحیح شده اند، همانطوری که “اس.سیمون” ، “ام.دوران” و “جی.جی.داننبرگ” آنها را توصیف کرده اند، تعیین میشوند و نتایج بدست آمده با نتایج PES (سطح انرژی پتانسیل) تصحیح نشده مقایسه میشوند.

سال انتشار 1999
ناشر AIP
مجله  مجله فیزیک شیمی – JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 16
مناسب برای رشته شیمی
مناسب برای گرایش شیمی فیزیک و شیمی کاربردی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته شیمی

دیدگاهتان را بنویسید