مقاله اثر ضد دیابتی عصاره‌ هیدروالکلی برگ گزنه در رت های نر با مقاومت به انسولین ناشی از فروکتوز (2012 Ncbi)

عنوان فارسی مقاله اثر ضد دیابتی عصاره‌ هیدروالکلی برگ گزنه در رت های نر با مقاومت به انسولین ناشی از فروکتوز
عنوان انگلیسی مقاله Antidiabetic Effect of Hydroalcholic Urtica dioica Leaf Extract in Male Rats with FructoseInduced Insulin Resistance
فهرست مطالب چکیده

معرفی

مواد روش ها

نگهداری حیوانات

عصاره گیری از گیاه

مطالعات تجربی

آنالیزهای آماری

نتایج

اثر تجویز فروکتوز

اثر عصاره گزنه

اثر عصاره برگ گزنه بر پروفایل های لیپیدی

اثر عصاره گزنه بر آنزیم های لیپیدی

اثر عصاره بر لپتین

بحث

نتیجه

سپاسگذاری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Background: Urtica dioica has been used as antihypertensive, antihyperlipidemic and antidiabetic herbal medicine. The purpose of this study was to study the effect of hydroalcoholic extract of Urtica dioica on fructose-induced insulin resistance rats. Methods: Forty male Wistar rats were randomly divided into five groups including control, fructose, extract 50, extract 100 and extract 200. The control rat received vehicle, the fructose and extract groups received fructose 10% for eight weeks. The extract groups received single daily injection of vehicle, 50, 100 or 200 mg/kg/day for the two weeks. Blood glucose, insulin, last fasting insulin resistance index (FIRI), serum triglyceride (TG), low-density lipoprotein (LDL), very low-density lipoprotein (VLDL), high-density lipoprotein (HDL), alanin trasaminase (AST) and alkaline phosphatase (ALP), leptin and LDL/HDL ratio were determined. Results: Compared to control group, daily administration of fructose was associated with significant increase in FIRI, blood glucose and insulin, significant decrease in lepin, and no significant change in TG, HDL, LDL, LDL/HDL ratio, VLDL, ALT, and ALP. The extract significantly decreased serum glucose, insulin, LDL and leptin, and LDL/HDL ratio and FIRI. It also significantly increased serum TG, VLDL, and AST, but did not change serum ALP. Conclusion: We suggest that Urtica dioica extract, by decreasing serum glucose, and FIRI, may be useful to improve type 2 diabetes mellitus. Also, by positive effect on lipid profile and by decreasing effect on leptin, it may improve metabolic syndrome.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

زمینه: گیاه گزنه به عنوان یک گیاه دارویی ضد فشار خون، ضد افزایش لیپید خون و ضد دیابت مورد استفاده قرار می گرفت. هدف اصلی این مطالعه، مطالعه و بررسی اثرات عصاره ی هیدروالکلی گیاه گزنه بر مقاومت به انسولین وابسته به فروکتوز در رت هاست.

روش ها: 40 سر رت نر نژاد دیستار به طور تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند که شامل؛ گروه کنترل، فروکتوز، عصاره با دوز 50، عصاره با دوز 100 و عصاره با دوز 200. رت های گروه کنترل فقط آب مقطر دریافت کردند، گروه فروکتوز و گروه های دریافت عصاره، فروکتوز 10% را به مدت 8 هفته دریافت کردند. گروه عصاره تزریق روزانه و منفرد آب مقطر، 50 ، 100 و 200 میلی گرم در کیلوگرم در هر روز، به مدت دوهفته را دریافت کرد. آخرین شاخص مقاومت به انسولین ناشتا(FIRI)، تریگلیسیرید سرم(TG)، لیپوپروتئین با چگالی کم(LDL)، لیپوپروتئین با چگالی خیلی کم(VLDL)، لیپوپروتئین با چگالی بالا(HDL)، ترانس آمیناز آلانین(AST) و آلکالین فسفاتاز(ALP)، لپتین و نسبت LDL/HDL اندازه گیری و تعیین شد.

نتایج: در مقایسه با گروه کنترل، تجویز روزانه ی فروکتوز با افزایش معنی دار در FIRI، گلوکز و انسولین خون و کاهش معنی دار در لپتین همراه بود. تغییر معنی داری نیز در TG، HDL، LDL و نسبت LDL/HDL، VLDL، ALT, و ALP مشاهده نشد. عصاره به صورت معنی داری باعث کاهش گلوکز سرم، انسولین، LDL و لپتین، کاهش نسبت LDL/HDLو FIRI شده است. همچنین به صورت معنی داری باعث افزایش TG، VLDL و AST در سرم شده است ولی هیچ تغییری در ALP سرم دیده نشده است.

بحث: ما پیشنهاد دادیم که عصاره ی گیاه گزنه، با کاهش گلوکز سرم و FIRI، ممکن است در بهبود دیابت شیرین نوع دو مفید باشد. همچنین با اثر مثبت بر روی پروفایل های لیپیدی و با کاهش اثر آن بر روی لپتین، ممکن است در بهبود سندورم های متابولیکی نیز موثر باشد.

سال انتشار 2012
ناشر Ncbi
مجله  مجله علوم پزشکی ایران – Iranian Journal of Medical Sciences
کلمات کلیدی  فروکتوز، مقاومت به انسولین، گزنه
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6
تعداد صفحات ترجمه مقاله 8
مناسب برای رشته کشاورزی و پزشکی
مناسب برای گرایش غدد و متابولیسم و گیاهان دارویی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته کشاورزی

دیدگاهتان را بنویسید