مقاله آزمایش ساده برای آمپیسیلین در علم داروشناسی با استفاده از نانوذرات طلا (2015 اشپرینگر)

 

 

عنوان فارسی مقاله یک آزمایش ساده و حساس برای آمپیسیلین در علم داروشناسی با استفاده از نانوذرات طلا به عنوان عامل پروب اسپکتروسکوپیک
عنوان انگلیسی مقاله A simple and sensitive assay for ampicillin in pharmaceuticals using gold nanoparticles as spectroscopic probe reagen
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

روند آزمایشگاهی

دستگاه ها

سنتز نانوذرات طلا

روشی برای تعیین آمپی سیلین

تعیین آمپی سیلین در فرمولاسیون دارویی

نتایج و بحث

خصوصیات نانوذرات طلا

مکانیسم واکنش

اثر متغیرها روی سرعت واکنش

اثر حلال

اثر یون کادمیوم

اثر PH

اثر قدرت یونی

اثر دما

تایید روش

مطالعه / انتخاب یون خارجی

پارامترهای تحلیلی و خطی بودن

صحت

آنالیز فرمولاسیون های دارویی

نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

A novel kinetic spectrophotometric method is developed for determination of ampicillin. The method is based on aggregation of gold nanoparticles in a chemical process that involved decomposition of ampicillin catalyzed by cadmium ion in methanol as solvent. The optimum experimental conditions for determination of ampicillin were established. The method permitted determination of ampicillin in a concentration range of 16.0–96.0 µg ml−1 with a detection limit of 13.0 µg ml−1 . The interferences of the species which are mostly available in biological samples were not significant in determination of ampicillin. The method is simple and sensitive for analyzing of ampicillin and is applicable for its assay in pharmaceutical formulations.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

یک روش اسپکتروفتومتریک سینتیکی جدید برای تعیین آمپی سیلین توسعه پیدا کرده است. این روش بر اساس تجمع نانوذرات طلا در یک فرایند شیمیایی می باشد که شامل تجزیه ی آمپی سیلین می باشد که توسط یون کادمیوم در متانول به عنوان حلال کاتالیز می شود. شرایط آزمایشگاهی بهینه برای تعیین آمپی سیلین ایجاد شده است. روش تایید شده برای تعیین آمپی سیلین در یک محدوده ی غلظتی 16.0 – 96.0 میکروگرم / میلی لیتر و با یک مرز تشخیصی برابر 13.0 میکروگرم بر میلی لیتر می باشد. تداخل گونه هایی که اکثرا در نمونه های بیولوژیک در دسترس هستند در تعیین آمپی سیلین معنی دار نبود. این روش برای آنالیز آمپی سیلین ساده و حساس میباشد و برای آزمایش آن در فرمولاسیون های دارویی قابل کاربرد است.

سال انتشار 2015
ناشر اشپرینگر
مجله  مجله انجمن شیمی ایران – Journal of the Iranian Chemical Society
کلمات کلیدی   نانوذرات طلا، آمپی سیلین، اسپکتروفتومتری، یون کادمیوم، دستوالعمل ICH
 صفحات مقاله انگلیسی 10
صفحات ترجمه مقاله 18
مناسب برای رشته داروسازی و شیمی
مناسب برای گرایش شیمی دارویی، نانو شیمی و داروشناسی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته شیمی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید