مقاله مروری بر نقش تخصصی تعاریف در دستورالعمل ها و استانداردهای BIM (سال 2017 Itcon)

عنوان فارسی مقاله مروری بر نقش تخصصی تعاریف در دستورالعمل ها و استانداردهای BIM
عنوان انگلیسی مقاله A Review Of Specialist Role Definitions In Bim Guides And Standards
فهرست مطالب چکیده

1 مقدمه

2. مرور منابع

2.1 اسناد مورد بررسی

2.2 ایجاد دستورالعملهای BIM و کتابچه راهنما

3. دستورالعمل هایی برای اهداف ویژه BIM

3.1 تعاریف نقش

3.1.1 نقش مدیر پروژه BIM

3.1.2. نقش هماهنگ کننده پروژه BIM

3.1.3. مدیر BIM-نقش سازمانی

3.1.4 مدلساز BIM- نقش سازمانی

3.1.5. مجموعه مهارت ها و قابلیت ها

4.2 نفوذ مشتری

4.3 تفاوتها در اصول

4.4 تنوع و اختلاف

5. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی SUMMARY

Many handbooks and guides have been developed to assist with the adoption and implementation of BIM for organizations and projects. This paper examines the ways in which roles and responsibilities of BIM specialists are defined across an international selection of 36 of these documents. The purposes of BIM guides are examined and categorized, and the expertise and intentions of their developers are considered. The number and variety of guides and standards available raises concern, as findings suggest that while BIM practice generally is becoming more standardized, BIM specialist roles may be developing in an uncoordinated manner, even when companies and individuals consider themselves to be following best practice guidance. Specific shortcomings identified include a lack of definition of client-side roles in the BIM process, the inclusion of organisational BIM roles and activities in project-level guides and standards, and overlapping use of similar role titles to describe different functions within BIM project teams. The use of BIM guides to define project and organizational roles requires further attention in the wider professional context of BIM implementation and practice, in order to strengthen BIM practice and reduce ambiguity and uncertainty.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

تاکنون کتابچه ها و دستورالعمل های زیادی منتشر شده اند تا به انتساب و ارائه تعریف BIM برای سازمانها و پروژه ها کمک کنند. این مقاله روشهایی را مورد بررسی قرار می دهد که در آن نقش ها و ظرفیت های متخصصان BIM از طریق یک انتخاب بین المللی از 36 مورد این اسناد مورد بررسی قرار گرفت. اهداف راهنمای BIM آزمایش ودسته بندی است و تخصص و اهداف توسعه دهندگان آنها در نظر گرفته شده است. تعداد و تنوع راهنماها و استانداردهای موجود موجب افزایش نگرانیها شده، به طوری که یافته ها پیشنهاد می کنند که وقتی تمرین BIM به طور کلی بیشتر استاندارد شده است، نقش متخصص BIM ممکن است به روشی غیر هماهنگ توسعه یابد، حتی زمانی که هر فرد یا کمپانی از بهترین روش راهنما استفاده می کنند. نقص خاص شناسایی شده شامل عدم وجود تعریفی از نقش مشتری در فرایند BIM است، با جمع بندی نقش سازمانی BIM و فعالیت در راهنمای سطح پروژه و استاندارها، و همپوشانی کاربرد نقش عناوین مشابه به توصیف عملکردهای مختلف در میان گروه های پروژه BIM می پردازیم. کاربرد راهنمای BIM برای تعریف پروژه و ساماندهی نقش ها نیازمند توجه بیشتر در مفاهیم تخصصی وسیعتر و تعریف و تمرین BIM است، تا عملکرد BIM تقویت شود و ابهام و عدم قطعیت آن کاهش یابد.

سال انتشار 2017
ناشر Itcon
کلمات کلیدی  متخصص BIM، تمرین حرفه ای، دستورالعمل ها، کتابچه های راهنمای، نقش های حرفه ای
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19
تعداد صفحات ترجمه مقاله 23
مناسب برای رشته معماری
مناسب برای گرایش مدیریت پروژه و ساخت
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته معماری

دیدگاهتان را بنویسید