مقاله تاثیر روانی کووید19 (2022 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله تاثیر روانی کووید19: نقش کمال گرایی
عنوان انگلیسی مقاله COVID-19 psychological impact: The role of perfectionism
فهرست مطالب چکیده

1 . مقدمه

2 . مواد و روش ها

1 . 2 . رویه و شرکت کنندگان

2 .2. ابزارها

3 . تجزیه و تحلیل داده ها

4 . نتایج

4 . 1 . تجزیه و تحلیل های توصیفی و همبستگی

4 .2 . تحلیل های میانجی چندگانه پیاپی

5 . بحث

6 . نتیجه گیری

منابع

نمونه مقاله انگلیسی

Abstract

Psychological reactions to pandemics and their constraints depend heavily on personality. Although perfectionism is consistently associated to depression, anxiety and stress, its role in the pandemics’ psychological impact has not been yet empirically studied. Our aim was to analyze the role of perfectionism in psychological distress during the pandemic of COVID-19, testing whether it is mediated by fear of COVID-19 and repetitive negative thinking/RNT. Participants (N = 413 adults; 269.2% women) were recruited from September until December 2020, via social networks. They completed self-report validated questionnaires to evaluate perfectionism dimensions (self-critical, rigid and narcissistic perfectionism), fear of COVID-19, RNT and psychological distress (sum of anxiety, depression and stress symptoms). As women had significantly higher levels of self-critical perfectionism, RNT, fear of COVID-19 and psychological distress, gender was controlled in mediation analysis. The three perfectionism dimensions correlated with RNT, fear of COVID-19 and psychological distress. The effect of self-critical perfectionism on psychological distress was partially mediated by fear of COVID-19 and RNT whereas the effect of rigid and narcissistic perfectionism was fully mediated. Perfectionism influences emotional and cognitive responses to the COVID-19 and therefore should be considered both in the prevention and psychological consequences of the pandemic.

 

1. Introduction

In humankind’s history, many catastrophic and devastating pandemics have occurred. Despite the enormous societal impact of these events, their psychological and psychiatric aspects have not been sufficiently explored, being overshadowed by the sanitary and socioeconomic consequences. Only at the beginning of this century, with the SARS pandemic, in 2003, the effects of pandemics on mental health began to be systematically investigated, showing that psychological effects are long-lasting and can be more persistent than physical problems (Huremovi´c, 2019).

نمونه ترجمه فارسی چکیده

واکنش  های روانشناختی به همه گیری ها و محدودیت  های آن  ها، بستگی زیادی به شخصیت دارد. اگرچه کمال گرایی همواره با افسردگی، اضطراب و استرس همراه است، اما نقش آن در تاثیرات روانشناختی همه گیری، هنوز بصورت تجربی مورد مطالعه قرارنگرفته است. هدف ما تجزیه و تحلیل نقش کمال گرایی در پریشانی روانشناختی درطول همه گیری کووید-19بود و اینکه بررسی کنیم آیا کمال گرایی، ترس از کووید-19 و افکارمنفی تکراری RNT را میانجی-گری می کند. شرکت کنندگان (413 نفر بزرگسال؛ 2/269 درصد زن) از سپتامبر تادسامبر2020، ازطریق شبکه های اجتماعی جذب و در پژوهش شرکت کردند. آن  ها پرسشنامه های خود گزارش دهی معتبر را برای ارزیابی ابعاد کمال گرایی ( کمال گرایی خود انتقادی، سختگیرانه و خود شیفته)، ترس از کووید-19، افکارمنفی تکراری و پریشانی روانشناختی ( مجموع علائم اضطراب، افسردگی و استرس) تکمیل کردند. از آنجا که زنان سطوح معنادار بالاتری از کمال گرایی خود انتقادی، RNT، ترس از کووید-19 و پریشانی روانشناختی داشتند، جنسیت در تجزیه و تحلیل های میانجی کنترل شد. سه بعد کمال گرایی با RNT ، ترس از کووید-19 و پریشانی روانشناختی مرتبط بود. تاثیر کمال گرایی خود انتقادی بر پریشانی روانشناختی تا حدی بوسیله ترس از کووید-19 و RNT میانجی گری شد، درحالی که تاثیر کمال گرایی سختگیرانه و خود شیفته کاملا میانجی گری شد. کمال گرایی بر پاسخ ها و واکنش های هیجانی و شناختی به کووید-19 تاثیرمی گذارد و بنابراین باید هم در پیشگیری و هم پیامدهای روانشناختی همه گیری مورد توجه قرار گیرد.

 

1 . مقدمه

درتاریخ بشریت، بسیاری از همه گیری  های فاجعه بار و ویرانگر رخ داده است. علیرغم تاثیرات بزرگ اجتماعی این رویدادها، جنبه  های روانشناختی و روانپزشکی آن  ها به اندازه کافی مورد بررسی قرارنگرفته و تحت شعاع پیامدهای بهداشتی و اجتماعی – اقتصادی قرارگرفته است. تنها در آغاز این قرن، با همه گیری سارس، درسال 2003، تاثیرات همه گیری برسلامت روان بطورنظام مند مورد بررسی قرارگرفت و نشان داد که تاثیرات روانشناختی طولانی مدت هستند و می توانند نسبت به مشکلات جسمی پایدارتر باشند (حرموویچ ،2019).

توجه؛ (همانطور که در نمونه ترجمه مشاهده مینمایید، این ترجمه توسط مترجم مجرب با رشته مرتبط به صورت کاملا تخصصی انجام شده و ادامه مقاله نیز به همین صورت با کیفیت عالی در فرمت ورد و pdf آماده خریداری و دانلود میباشد.)

سال انتشار 2022
ناشر الزویر
مجله   تفاوتهای شخصیتی و فردی – Personality and Individual Differences
کلمات کلیدی انگلیسی Perfectionism – SARS-COV-2 pandemic – Fear of COVID-19 – Repetitive negative thinking – Psychological distress
کلمات کلیدی  کمال گرایی، همه گیری سارس-کوو-2، ترس از کووید-19، افکارمنفی تکراری، پریشانی روانشناختی
 صفحات مقاله انگلیسی 6
صفحات ترجمه مقاله 19 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
مناسب برای رشته روانشناسی
مناسب برای گرایش روانشناسی شناخت
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته روانشناسی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید